Werkwijze

Panta Rhei is een high performing school en stemt het onderwijs af op de behoeften van de leerlingen. Wij zetten als school de docent centraal en we besteden veel ontwikkeltijd aan effectief lesgeven. Onze docenten geven uitstekend les en worden hier voortdurend in geschoold. Dit doen zij door mét en ván elkaar te leren en kennis uit wisselen in leerteams. Wij geven wetenschappelijk getoetst en onderbouwd les. Onze leerkrachten vormen dé sleutel tot succes. We gebruiken de methodes steeds meer als bron en volgen, stimuleren en activeren kinderen in hun ontwikkeling. Onze instructie is een expliciete directe instructie. Deze actieve instructie zorgt voor een positief leerklimaat dat zelfvertrouwen en een stevige kennisbasis oplevert.  Onze leerlingen leren effectief omdat we hoge verwachtingen hebben, heldere doelen stellen, doelgericht oefenen en voortdurend directe feedback geven. We zijn positief en benoemen het gewenste gedrag. Panta Rhei is een school die zich richt op de brede ontwikkeling van de leerling. Cognitie, sociaal emotionele ontwikkeling en culturele vorming vormen de pijlers van Panta Rhei. De doelstelling is om na 8 jaar basisonderwijs autonome, zelfstandige leerlingen af te leveren met reflectief vermogen. Wij leren kinderen regie te nemen over hún toekomst en wij begeleiden hen daarbij, op de best mogelijke manier. Met veel plezier zoeken we naar het beste resultaat en samen ontdekken we hun ideale pad. En dat doen wij graag samen met u!

Openbaar en bijzonder neutraal onderwijs

Onze scholen zijn open voor iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of geaardheid. Dat geldt voor de leerlingen, maar ook voor ouders en leerkrachten. Onze openbare en bijzonder neutrale basisscholen zijn van en voor iedereen. De algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden zijn daarom leidend.

Veilig en Warm; Dit zijn onze normen en waarden

Panta Rhei is een veilige en warme school, met oog voor de totale ontplooiing van het kind. Naast de cognitieve ontwikkeling is er volop aandacht voor de sociaal-emotionele, creatieve en culturele groei van kinderen. Natuurlijk blijven we onszelf ook graag ontwikkelen. Onze school is voortdurend in beweging, net als de wereld om ons heen.

Gelijkwaardigheid tussen mensen is op Panta Rhei een belangrijk uitgangspunt. De kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. De teamleden zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, wordt direct ingegrepen. De kinderen wordt steeds weer verteld dat er regels gelden op school en hen wordt geleerd die te hanteren. Er wordt veel energie gestoken in het belonen van gewenst gedrag, maar natuurlijk wordt er wel eens een kind gestraft.

Zittenblijven

In principe doorlopen de kinderen in acht jaar de basisschool en is er geen sprake van ‘zittenblijven’. Ieder kind wordt binnen de groep zoveel mogelijk op zijn/haar eigen niveau benaderd. Alleen in uitzonderingsgevallen kan gedurende de schoolloopbaan in overleg met de ouders besloten worden het kind een jaar langer in een bepaalde groep te houden. Dat gebeurt dan omdat de sociale, emotionele of verstandelijke ontwikkeling een grote achterstand ten opzichte van de klasgenoten laat zien en de verwachting, of een onderzoek, aangeeft dat de oorzaak van de achterstand niet van blijvende aard is; het kind kan zich dan in de nieuwe groep alsnog normaal verder ontwikkelen.