Ouders

Een goede samenwerking is van groot belang voor uw kind. Als ouders bent u de eerste verantwoordelijke voor de opvoeding van uw kind. Vanaf de leeftijd van 4 jaar draagt u een deel van die verantwoordelijkheid over aan de school.

Het is van groot belang dat ouders en school goed samenwerken en elkaars deskundigheid respecteren. Om dat goed te laten verlopen hanteren we op de scholen van het openbaar basisonderwijs Tilburg een aantal omgangsregels.

Hoe gaan we met elkaar om?

– je spreekt met respect over elkaar;
– als u uw kind aanmeldt op onze school stemt u in met de regels en afspraken zoals deze in de schoolgids vermeld staan;
– als er problemen zijn worden die niet in aanwezigheid van het kind besproken;
– bij verschil van mening wordt er samen gezocht naar een positieve oplossing.

Waar heeft u, als ouder, recht op?
– u heeft recht op regelmatige informatie over de algemene gang van zaken op school. Dat betekent dat u jaarlijks de schoolgids kunt bekijken en via de infobrief op de hoogte gehouden wordt van ontwikkelingen;
– u heeft recht op informatie over de voortgang van uw kind op school. Hiervoor worden er twee keer per jaar 10-minuten gesprekken gehouden en twee keer per jaar de verslagbesprekingen.  Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Ook neemt de leerkracht het initiatief om u uit te nodigen voor een gesprek als daar aanleiding toe is

Wat verwacht de school van u ?
– dat u de visie van de school onderschrijft en de afspraken nakomt;
– dat u als belangrijkste opvoeder van uw kind met de school meewerkt aan een positief gedrag van uw kind op school.

Hulp van ouders …
De hulp van ouders op Panta Rhei is buitengewoon belangrijk en waardevol voor de school en de kinderen. Daardoor kunnen wij een aantal extra activiteiten organiseren die anders niet mogelijk zouden zijn. Daarnaast vergroot het de betrokkenheid van u als ouders bij de school.

Als het gaat om ouderhulp hanteren we twee belangrijke basisregels:
– de ouders werken altijd onder de verantwoordelijkheid van de betrokken leerkracht(en);
– van de ouders die meehelpen op school verwachten we dat ze nooit vertrouwelijke zaken van leerlingen, leerkrachten en andere ouders rondvertellen aan derden.

Bovendien zijn alle ouders in de gelegenheid om hun betrokkenheid bij het onderwijs op onze Opmaat-scholen nog op een andere manier tot uitdrukking te brengen, door bijv. zitting te nemen in de medezeggenschapsraad en/of de oudervereniging.

Excursies, uitstapjes, etc.

Tijdens het schooljaar maken kinderen uitstapjes naar bijv. een voorstelling of een museum. Daarvoor is dan vervoer nodig, omdat vooral de kinderen van de onderbouw niet per fiets naar een activiteit kunnen. We vragen dan of er ouders zijn, die de kinderen per auto kunnen vervoeren.

Aansprakelijkheidsverzekering

Stichting Opmaat heeft een aansprakelijkheids- en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor : personeel, leerlingen en hulpouders. Hulpouders staan omschreven als : ‘diegenen die op verzoek van de schoolleiding c.q. het schoolbestuur hulp verlenen bij bepaalde evenementen in schoolverband zoals schoolreisjes en excursies’. Dit betekent dat tijdens schoolreisjes e.d. kinderen verzekerd zijn en dat de inzittendenverzekering van de ‘oudertaxi’s ‘ niet meer noodzakelijk is.

Een schoolreisverzekering is niet afgesloten. De leerlingen blijven dus zelf aansprakelijk (verantwoordelijk) voor verlies of beschadiging van de eigen spullen en kunnen derhalve beter geen waardevolle spullen meenemen.