MR

Welkom bij de MR van obs Panta Rhei

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie van de MR, zoals notulen van vergaderingen, het MR-Jaarplan en informatie over de leden van de MR. Zodra de notulen zijn vastgesteld, worden ze op deze site gepubliceerd.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Dat wil zeggen dat u, mits u zich van tevoren even aanmeldt bij onze secretaris, van harte welkom bent! De MR is per mail bereikbaar via onze secretaris: Rachelle de Jong.

Hieronder staat alvast de belangrijkste informatie over de MR. Meer informatie vindt u in ons MR-Jaarplan (zie hieronder).

Werkwijze MR Medezeggenschap van ouders en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (hierna: Wms). De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur en de schoolleiding. Dit beleid is van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen (leerlingen via ouders) kunnen invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben (art. 3 lid 1 Wms).

De MR houdt zich actief met het school– en bestuursbeleid bezig. Zij kan de schoolleiding gevraagd of ongevraagd adviseren.

Wettelijke bevoegdheden De MR kent twee soorten bevoegdheden: algemene en bijzondere. Bij de algemene bevoegdheden gaat het bijvoorbeeld om het recht op voldoende informatie, niet alleen als er iets te beslissen valt, maar ook gewoon periodiek. Zo moet de schoolleiding aangeven welke plannen het heeft voor het komende schooljaar.

Heel waardevol is hierbij het initiatiefrecht van de MR. Dat houdt in dat over elke zaak die de school aangaat door de MR een uitspraak of een concreet voorstel aan de schoolleiding kan worden gedaan. De schoolleiding is dan verplicht om beargumenteerd op zo’n voorstel te reageren.

Bij de bijzondere bevoegdheden gaat het om initiatieven van de kant van de schoolleiding.  Zij wil bijv. over een bepaalde zaak een besluit nemen of beleid vaststellen. Dit kan gaan om een voorgenomen fusie met andere scholen, een verbouwing, zaken van personeel of financieel beleid. We kennen twee soorten bijzondere bevoegdheden: de adviesbevoegdheid en de instemmingsbevoegdheid.

Adviesbevoegdheid De adviesbevoegdheid houdt in dat de MR tijdig in de gelegenheid moet worden gesteld om advies te kunnen geven voordat de beoogde beslissing wordt genomen. Tijdig, om zich voldoende te kunnen beraden op de kwestie en tijdig, zodat een advies nog van invloed kan zijn op de besluitvorming. Dat neemt niet weg dat het bestuur wel van zo’n advies kan afwijken, maar daar moet de schoolleiding dan wel zijn redenen voor geven. Is de MR van mening te weinig gehoord te zijn, dan kan de MR dit voorleggen aan de commissie voor geschillen WMO.

Instemmingsbevoegdheid De instemmingsbevoegdheid is een verdergaand recht. Het betekent dat de schoolleiding bij een

voorgenomen besluit de instemming (goedkeuring) nodig heeft van de MR, en zonder deze het besluit niet kan nemen. Wil de schoolleiding toch doorzetten, dan kan dat alleen maar door inschakeling van een geschillencommissie.

De instemmingsbevoegdheid geldt bij verschillende schoolzaken op beleidsniveau (bijv. vaststellen of wijzigen van de jaarlijkse schoolgids of het vierjaarlijkse schoolplan).

Relatie met de GMR Een schoolbestuur houdt meestal meerdere scholen in stand. Dit heeft gevolgen voor de medezeggenschap. Op grond van de Wms is het bestuur verplicht een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen. In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd. De GMR heeft een duidelijk omschreven takenpakket; het moet gaan om zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor tenminste de meerderheid van de aangesloten scholen van het bevoegd gezag (art. 16 lid 1 Wms). Hierbij kunt u denken aan zaken als strategisch- en financieel meerjarenbeleid, personeelsbeleid (bijv. nieuwe CAO-PO) en arbeidsomstandighedenbeleid.

MR-Leden Hieronder vind u een overzicht van de MR-Leden. U kunt dit bijv. gebruiken om ons vragen te stellen en/of te voorzien van signalen en aandachtspunten m.b.t. de schoolontwikkeling.

Anne van de Schoot  – PMR (secretaris)
Mirjam de Graaf  – PMR
Rachelle de Jong  – PMR (secretaris)
Pascal Rooze   – PMR (voorzitter)

Claudia Filippo  – OMR
Marieke Mutsaers  – OMR
Piedro van den Heuvel – OMR
Martin Hendriks  – OMR

Jaarverslag vorig schooljaar, nieuw jaarplan en notulen 2017-2018

MR jaarplan 2017-2018

Notulen 1e MR-vergadering 19 september

notulen 2e MR-vergadering 20 nov 2017

Notulen 3e MR-vergadering

Notulen 4e MR-vergadering 5 maart 2018

Notulen 5e MR-vergadering 16 april 2018

Jaarverslag-2016-2017-MR