Missie & visie

Missie

Panta Rhei is een warme school voor iedereen, waar samen met ouders actief gewerkt wordt aan de ontplooiing van kinderen, met respect voor ieders mogelijkheden.

Naast de cognitieve, wordt ook de sociale, emotionele en artistieke ontwikkeling nadrukkelijk gestimuleerd.

Binnen een gestructureerde maar ook dynamische leeromgeving dagen we het kind uit om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig persoon die eigen verantwoordelijkheid kan dragen.

Visie

Panta Rhei is een warme school met een openbare identiteit, die ruimte geeft aan verschillen. In een veilige, dynamische leeromgeving wordt met wederzijds respect, in nauwe samenwerking met ouders, gewerkt aan de totale ontwikkeling van kinderen.

Een doorgaande ontwikkelingslijn van groep 1 t/m 8 moet dit proces waarborgen.

Ons onderwijs wordt afgestemd op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen door differentiatie in leerstof, instructie en het variëren in didactische werkvormen.

We streven naar een optimaal evenwicht, tussen enerzijds de cognitieve en anderzijds de sociale, emotionele en artistieke ontwikkeling.

De school als organisatie biedt aan het kind structuur, veiligheid, respect en vertrouwen. Het kind wordt gestimuleerd eigen verantwoordelijkheid te dragen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen, van waaruit het kan groeien tot een zelfstandig en kritisch denkend persoon. Hierdoor wordt het kind voorbereid om samen met anderen goed te kunnen functioneren in de steeds veranderende maatschappij.

De school is een professionele, lerende organisatie, waarin genoemde zaken voor het kind, natuurlijk ook voor het personeel gelden. Dit vraagt regelmatige scholing, een goede communicatie, een veilige werksfeer en aandacht voor eenieder.`